Houtkap zieke Essen in het Swalmdal

Staatsbosbeheer heeft in Maart in het Swalmdal een aanzienlijke oppervlak Essen geveld vanwege aantasting door de schimmelziekte Essentaksterfte. Bomen die hierdoor zijn aangetast sterven af, wat weer leidt tot onveilige situaties door vallende takken en uitwaaiende kronen.

Rigoureuze kap

Vanuit de omgeving zijn er diverse vragen gekomen waarom dit perceel in zijn geheel is geveld. Essen die door deze schimmel zijn aangetast zijn echter ten dode opgeschreven. De aantasting is pas vrij kort, in 2010, in Nederland waargenomen. Sindsdien heeft deze schimmelziekte zich snel uitgebreid waarbij in geheel Nederland grootschalige sterfte van Essen plaatsvindt. Dit was helaas ook het geval in de opstand nabij Groenewoud. Omdat dit preceel geheel uit Essen bestond is uit veiligheidsoverwegingen noodgedwongen gekozen om hier het hele perceel te vellen

Herstel

Ondanks dat de huidige situatie er ernstig uitziet zal er na een jaar vrijwel niks meer te zien zijn van de werkzaamheden die dit voorjaar hebben plaatsgevonden. Op deze locatie zal ook weer nieuw bos ontstaan, hetzij door natuurlijke uitzaaiing, hetzij door het aanplanten van nieuwe bomen. Vooraf aan de werkzaamheden heeft Staatsbosbeheer de natuurwaarden op het perceel in kaart gebracht en deze zijn ontzien tijdens de werkzaamheden. Ook hebben de werkzaamheden plaatsgevonden voor de start van het broedseizoen om zo verstoring te voorkomen.

 

|Doorsturen